၀ဘ္ဆိုက္မ်ား လံုၿခံဳစြာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ရန္အတြက္ FireFox ကို ရယူသံုးစြဲရန္ အႀကံျပဳပါသည္။